Term and Condition - Algemene Voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

De algemene factuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen GROEP AA BVBA en de klant/opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen. 2.


OFFERTES / UITVOERING

De door GROEP AA BVBA gemaakt offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
De door GROEP AA BVBA aanvaarde bestellingen/opdrachten zijn slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

Het ondertekenen door de klant/opdrachtgever van een bestelbon houdt de bestelling van de daarin vermelde goederen/diensten in, én de aanvaarding van deze algemene factuurvoorwaarden. De bestelling verplicht de klant/opdrachtgever tot afname.

De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden GROEP AA BVBA niet. Bij vertraging in de levering/uitvoering heeft men recht noch op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. De leveringstermijn van producten is afhankelijk van de leverancier. GROEP AA BVBA streeft ernaar om deze termijn te respecteren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden.

GROEP AA BVBA neemt enkel verantwoordelijkheid voor maten die door haarzelf zijn genomen. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen worden de door de klant/opdrachtgever opgegeven maten als de juiste maten beschouwd, waarbij de eerste afmeting de breedte aangeeft en de tweede hoogte.

Onze vrijwaringplicht mbt gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

Zichtbare gebreken worden geacht te zijn aanvaard. Elk zichtbaar gebrek, dat bij onze goederen geconstateerd wordt, of elke fout in de uitvoering van een order, moet binnen acht Ontwerp versie 01.07.2019 dagen na ontvangst van de goederen door de klant/opdrachtgever aan ons worden doorgegeven. Elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van geleverde goederen met een zichtbaar gebrek wordt door ons afgewezen.

In geval van een verborgen gebrek, zal onze eventuele aansprakelijkheid zich uitsluitend beperken tot de vervanging van de ondeugdelijke goederen. GROEP AA BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleurverschillen dewelke bestaan tussen de getoonde kleurstalen en het uiteindelijke product. De toleranties voor kwaliteit, afmeting, dikte, effenheid en kleurschakeringen zijn in overeenstemming met de door de producenten toegestane en aanvaarde toleranties.

GROEP AA BVBA kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken dewelke de stevigheid van het gebouw in het gedrang brengen cfr de bepalingen van artikels 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek. Alle geleverde materialen blijven eigendom van GROEP AA BVBA tot op het ogenblik van de volledige betaling. De klant/opdrachtgever staat vanaf de levering op de werf in voor de schade aan en de vervreemding van deze goederen. De klant/opdrachtgever staat tevens in voor de schade aan en de vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant/opdrachtgever neemt voor dit alles een goede verzekering, ook tegen branden stormschade, dit alles in ons voordeel. De klant/opdrachtgever zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.


PRIJS

Indien, na datum van bestelling doch voor de levering, een of meerdere elementen van de prijs een verhoging ondergaat, zelfs indien dit het gevolg is van voorzienbare omstandigheden, kan de overeengekomen prijs verhoogd worden. De nieuwe prijs zal ten laatste bij levering aan de klant/opdrachtgever meegedeeld worden. In geval van een prijsstijging boven 10%, heeft de klant/opdrachtgever de mogelijkheid af te zien van de verkoop door melding van zijn beslissing binnen de 15 dagen na de mededeling van de prijsstijging indien en in de mate dat GROEP AA BVBA zich zelf nog niet heeft geëngageerd tegenover haar eigen leveranciers. Een prijsverhoging kan echter nooit aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding door GROEP AA BVBA.


BETALING

Bij elke bestelling dient een voorschot van 30% te worden betaald volgens de daartoe opgestelde en aan de klant/opdrachtgever overgemaakte voorschotfactuur. De verdere facturatie zal gebeuren naargelang de geplaatste hoeveelheden en de vordering der werken zelfs in geval van forfaitair contract.

Onze facturen zijn betaalbaar 14 dagen na de factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest à rato van 10% verschuldigd. Bovendien wordt bij wijze van forfaitaire schadevergoeding een vergoeding aangerekend van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 125, dit eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling. Ontwerp versie 01.07.2019


NIET-BETALING / RETENTIERECHT

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven ze eigendom van MAAS DAKPROJECTEN bvba. In afwijking van art. 1583 van het Gerechtelijk wetboek wordt het eigendomsrecht over de verkochte goederen slechts aan de klant/opdrachtgever overgedragen na de volledige betaling van de overeengekomen prijs. Het risico gaat echt over op de klant/opdrachtgever van bij het afsluiten van het contract.


ANNULATIE

Bij annulatie van de bestelling/opdracht is door de klant/opdrachtgever een schadevergoeding van 20% van de waarde van de bestelling/opdracht verschuldigd.


KLACHTEN

Klachten betreffende de geleverde goederen, de geleverde diensten en/of de factuur moeten ons bij aangetekende brief binnen de 8 dagen na de factuurdatum bereiken. Na het verstrijken van die termijn is elke klacht laattijdig. Eventuele nazichten op klachten worden onder alle voorbehoud verricht.
Onze producten worden met de grootste zorg en volgens de beste methoden vervaardigd, maar zij zijn onderhevig aan de risico’s die voortvloeien uit toevallige invloeden en wijzigingen van de grondstoffen.
Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade die voorkomt uit een toepassing van onze producten die niet in overeenstemming is met de regels der kunst of met onze plaatsingsvoorschriften, evenmin als voor de beschadiging die het gevolg is van slechte opslag van onze producten door de klant/opdrachtgever.


OVERMACHT

Alle gevallen van overmacht, ongevallen, oorlog, algemene of gedeeltelijke staking, lock-out, gebrek aan vervoermateriaal ,e.d. ontslaan GROEP AA BVBA van elke verantwoordelijkheid.


NIETIGE BEPALING

Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig of onafdwingbaar wordt geacht te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Partijen verbinden zich ertoe om onmiddellijk een nieuwe bepaling overeen te komen, die zo nauw mogelijk aansluit met de inhoud van de nietige of onafdwingbare bepaling.


TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

In geval van enig geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Limburg afdeling Hasselt bevoegd.